Gedicht – 2 daper Männer

Zwe’n dâper Männer
W. Goergen : Erönnerongen, 1937

Eng göfteg-be’s Dezembernuecht
bruckt iwerm weiße Sauerdall.
Den alen Härebierg hält Wuecht
we’ ömmer iwer Haus a Stall.
D’Bäm so’ren ziddreg em d’Geheis,
D’Mösch duckelt sech de’f an den Trausch ;
D’Lîcht fénkelt op dem Spigeleis,
an d’Sauer schlêft sech o’ni Dausch.
Ganz Dikrech leit schonn an der Ro’h,
keng lieweg Se’I me’ ne’rewo’.
Op émol schalt et : „Feirio !“
An d’Klacke ruffen : „Hôlleft, Leit ;“
Enzock sin d’Pompjen och schonn do,
si wösse, wât de’ Ruff bedeit.
De Schäfer, de Scotti sin op der Môl,
si reißen d’Pompel aus der Hal,
wîf drop ! fort iwer Kopp a Koll !
Si spîre kaum nach, daß et kal,
all hir Gedanke si beim Brand ;
neischt hält si zréck, net Fra a Kand.
Zu Stée flämt et we’ eng Häll,
we’ rose ble’st de Stûrm an d’Glo’s ;
et brennt am Haus, ‘t dämpt an de Ställ,
kén Halt ass me’ fir Hand a Fo’ß.
Ro’t Schlânge sprangen aus dem Dâch
a frießen d’Lâten op zu Botz ;
d’Versinner kreckeln am Gemâch,
‘t aß alles voller Damp a Schmotz.
Dach po’lricht sti mat hirer Lanz
eis Pompjén nach um Mauerkranz.
We‘ d’Schro’den op den Hues an Huer
jitzt d’Wâßer aus dem Schlauch op d’Flâm ;
mé hei verdriwen, sprengt se duer
we‘ de Kawêchel op dem Bâm.
Op êmol gét et tschrrrakrâk !
an d’Mauer, wo’ ans Männer stin,
schle’t nidder we’ eng hölze Brâk.
Vun hinnen – keng Spur ze gesin.
Zwe’ Stet de’ woren em hirt Bro’t
So’ o’ni Matlèd aß der Do’d.
O Schäfer – Scotti, mir sôn iech Dank,
daß dir am Feier dogestân
als Männer o’ni Fûrcht a Schwank,
fir ganz a guer êr Flicht ze mân.
Ké Monument aus Marbelstên
mecht êr zwe’n Nimm der Welt bekannt;
dach mat Respèkt nènnt jidderên
so’ Männer aus dem Pompjésstand.
Wien d’Hêrz fir d’Noper sche’ßt an d’Schanz,
dén huet verdingt den E’rekranz.

Brand zu Stéen,
Dezember 1928